MONTÁŽ EXTERIÉROVEJ PODLAHY – DECKING (viditeľné skrutky)

Nižšie sú uvedené všeobecné pokyny pre montáž a manipuláciu drevených terasových dosiek. Je nutné dodržiavať návod na montáž. Montáž by mal vykonávať profesionálny technik. Uvedené informácie a technické riešenia sú určené predovšetkým pre vonkajšie konštrukcie okolo domov (terasy, nádvoria, chodníky, okolie domácich bazénov).

Pred montážou si prečítajte technický opis zvoleného druhu. Pred montážou skontrolujte materiál. Všetky poškodenia a chyby sa musia pred montážou nahlásiť predajcovi. Začiatok montáže znamená, že klient odsúhlasil vzhľad a kvalitu dodaného materiálu.

Množstvo materiálu
Odporúčame objednať o 10 % viac materiálu, ako je potrebné, na kompenzáciu bežného odpadu, ktorý vzniká pri skracovaní, rezaní atď. Ak sa majú dosky ukladať diagonálne alebo v nepravidelných vzoroch, odporúčame objednať niekoľko kusov navyše.

Skladovanie
Terasové dosky by sa mali skladovať v originálnom balení na dobre vetranom a zakrytom mieste. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Terasové dosky musia byť riadne upevnené z dôvodu rizika deformácie. Spevnite balíky pomocou plastovej pásky.

Ošetrenie dosiek pred montážou
Pred montážou odporúčame naolejovať všetky štyri strany dosiek. Týmto postupom sa zachová prirodzená farba dreva a predlžuje sa životnosť dosiek.

Nástroje
Vŕtačka, bit, skrutky, skrutkovač, píla, brúska, brúsny papier, vodováha, pravítko, ceruzka, prvky na vymedzenie diletačných medzier a sťahovák.

Príprava podkladu
Uistite sa, že podklad je stabilný, pevný a hladký – správny odvod vody zabezpečí spád približne 2 cm na 1 bežný meter. Tvrdé tropické drevo môže obsahovať tanín, ktorý zvyšuje odolnosť dosiek. Dážď však môže spôsobiť jeho vyplavovanie vo forme hnedej kvapaliny. Z tohto dôvodu je potrebné vyhýbať sa priamemu, nechránenému kontaktu s omietnutými a/alebo inými stenami a podlahami.

Umiestnenie na pôdu
Na zabránenie rastu buriny odporúčame prikryť povrch zeme priepustnou tkaninou alebo agrofóliou. Naneste stabilnú a vyrovnanú vrstvu piesku alebo štrku. Umiestnite betónové dlaždice v intervaloch 40 – 50 cm stred od stredu (v závislosti od veľkosti krycích dosiek) na zabezpečenie dostatočnej opory a upevnenia nosných trámov. Overte výšku a spád.

Nosná konštrukcia
Nosné trámy musia byť z dreva s podobnou hustotou a životnosťou ako pohľadové terasové dosky. Musia mať minimálne dvojnásobnú hrúbku, ako je hrúbka dosiek. Upevnite nosné trámy do zeme tak, aby sa vytvorili pevné základy. Nosníky by mali byť kvôli odvodu vody uložené na nepriepustných (vodu neabsorbujúcich) podložkách (napr. z gumy).

Zaistite správnu vzdialenosť medzi nosníkmi:
táto vzdialenosť závisí od pevnosti a šírky dosiek.

Rozmer terasovej dosky
Maximálna vzdialenosť medzi nosníkmi
(stred od stredu)
19 – 20 mm x 90/100 mm
20 – 22 mm x 120 mm
21 mm x 145 mm
25 mm x 145 mm
30 – 35 cm
35 – 40 cm
35 – 40 cm
40 – 45 cm

Ak pri používanom dreve hrozí vysoké riziko deformácie, odporúčame používať rovnomerné menšie vzdialenosti medzi nosníkmi s cieľom obmedziť pohyb dosiek. Každý koniec dosky by mal ležať na opornom nosníku a mal by byť priskrutkovaný.

Vzdialenosť medzi doskami
Drevo je prírodný materiál, ktorý absorbuje a stráca vlhkosť. Jeho rozmery sa menia v závislosti od meniacich sa podmienok.

Vlhkosť vo vzduchu spôsobuje rozpínanie a zosychanie dosiek. Pred montážou sa preto musí skontrolovať obsah vlhkosti dosiek. Vzdialenosť medzier medzi doskami musí byť 5 až 10 mm. Správna vzdialenosť poskytuje priestor na rozpínanie a zoschnutie v závislosti od počasia bez poškodenia povrchu krycej podlahovej plochy. Ak je podlahová plocha upevnená o stenu alebo iný pevný predmet, je potrebné zabezpečiť vzdialenosť minimálne 10 mm medzi koncami/stranami dosiek a stenou a/alebo pevným predmetom.

Skrutky
Pre dlhú životnosť používajte v prímorských oblastiach alebo v blízkosti bazénov iba skrutky z nehrdzavejúcej ocele, napr. skrutky z nehrdzavejúcej ocele IDECK Fix A2 a A4. Používajte špeciálne skrutky pre vonkajšie krytiny, ktoré sú minimálne dvojnásobne dlhšie ako je hrúbka dosky. Na prichytenie dosky ku každému nosníku použite dve skrutky. Vzdialenosť medzi prvými skrutkami a koncom dosky by mala byť maximálne 5 – 7 cm (a minimálne 3 cm), aby sa zabránilo pohybu dreva. Vzdialenosť medzi skrutkou a bočnou stranou dosky by mala byť približne 2 cm. Dôležité je vopred navŕtať otvory pre skrutky (ak napr. používate 5 mm skrutky, vopred navŕtajte otvor s priemerom 4 mm). Hlava skrutky by mala byť v jednej rovine s povrchom dosky, aby žiadna skrutka nevytŕčala.

Ukončenie
Konce dosiek môžete zbrúsiť do 45° uhla pomocou ručného alebo elektrického hoblíka alebo pásovou brúskou. Na zakrytie bočnej strany môžete použiť terasovú dosku.

PRÍKLADY TOHO, ČO SA NEMÁ ROBIŤ!
Nasledujúce obrázky znázorňujú bežné chyby pri montáži podlahovej krytiny. Tieto obrázky sú príkladmi toho, čo SA NEMÁ ROBIŤ.

Skrutkami 1 - Príklady toho, čo sa nemá robiť
Príliš velká vzdialenost medzi nosníkmi

Skrutkami 2 - Príklady toho, čo sa nemá robiť
Príliš malá medzera medzi doskami. Nezabudnite dodržat vzdialenost 5-10 mm medzi dvoma doskami

Skrutkami 3 - Príklady toho, čo sa nemá robiť
Príliš velká vzdialenost od konca dosky k prvej skrutke. Skrutka by mala byt upevnená maximálne 7 cm od konca dosky

Skrutkami 4 - Príklady toho, čo sa nemá robiť
Na prichytenie dosky ku každému nosníku je nutné použit dve skrutky

Skrutkami 5 - Príklady toho, čo sa nemá robiť
Príliš malá vzdialenost od steny. Nezabudnite dodržat vzdialenost minimálne 10 mm od koncov/strán dosiek k stene

Pozor

Na povrchu terasovej dosky, ktorá prichádza do kontaktu s kovom a vodou naraz, sa môžu vytvárať čierne škvrny, ktoré je ťažké alebo úplne nemožné odstrániť. Zabráňte priamemu kontaktu terasových dosiek s kovovými prvkami. Po všetkých prácach s kovom dôkladne vyčistite kryciu plochu. Kovový prach môže spôsobiť čierne škvrny na povrchu krycej plochy.

Údržba
Z krycej plochy pozametajte nečistoty. Odstráňte nečistoty a listy z medzier medzi jednotlivými terasovými doskami a stenou s cieľom zabezpečiť lepší odvod vody a znížiť riziko hniloby a tvorby plesní. Odstráňte vegetáciu v okolí dosiek na zlepšenie cirkulácie vzduchu a zabránenie tvorbe plesní. Tieto úkony vykonávajte pravidelne počas celého roka. V zime odstráňte všetok sneh.

Prirodzená oxidácia spôsobená ultrafialovým svetlom spôsobí, že podlahová krytina na povrchu zosivie. Na zachovanie prirodzenej farby dreva, ale taktiež na predĺženie jeho životnosti odporúčame použiť špeciálny olej na vonkajšiu drevenú krytinu, napr. transparentný ochranný olej IDECK Protect.

Renovácia krytiny by sa mala vykonávať dvakrát za rok (pred zimou a po zime). Vyčistite podlahovú krytinu metlou s tvrdými štetinami, špeciálnym čistiacim prostriedkom (napr. IDECK Clean) a silným prúdom vody z hadice. Pri veľkých, silno znečistených podlahových krytinách zvetraných vplyvom počasia môžete použiť aj vysokotlakové umývacie zariadenia, ale postupujte pri tom opatrne. Potom obnovte povrchovú úpravu s použitím špeciálnych olejov pre vonkajšie použitie.